drop down menu.

2013年3月4日星期一

JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN 行政管理委员会JAWATANKUASA  PENGURUSAN  DAN  PENTADBIRAN
SJK(C) HAN  CHIANG  TAHUN 2013
韩江小学2013年度行政管理委员会

1
J/K KURIKULUM SEKOLAH ( JKKS)课程小组委员会
2
J/K HAL EHWAL MURID学生事务小组委员会
3
J/K KOKURIKULUM SEKOLAH课外活动小组委员会
4
J/K NKRA (BIDANG KEBERHASILAN UTAMA NEGARA/ NATIONAL KEY RESULT AREA)绩效提升委员会
5
 J/K KURIKULUM  STANDARD  SEKOLAH  RENDAH( KSSR)小学标准课程委员会
6
J/K Pentadsiran Berasaskan Sekolah 校本评估委员会
7
J/K STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA(SKPM)教育水平标准委员会
8
J/K MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA MEMPERKUKUHKAN BAHASA  INGGERIS (MBMMBI)强化国语巩固英语委员会
9
 J/K PROGRAM  PENINGKATAN  KURIKULUM & KEMAJUAN PENDIDIKAN   
(PKKP)课程提升计划委员会
10
J/K DASAR  1 MURID  1 SUKAN 一个学生一项运动计划委员会


Pengerusi:
NaibPengerusi:
Setiausaha:
AJK:                                       
Pn. Tan Hwa Hwa   ( Guru Besar)
Cik Khor Guat Ean  ( Penolong KananPentadbiran)
Pn.Ooi Pin Pin        ( Penolong Kanan Hal EhwalMurid)
Cik Lim GuikEng   ( Penolong Kanan Kokurikulum)
Cik Chia Ai Lay      (Penolong Kanan Petang)
Pn. Ng Kim Boi (Setiausaha LDP)  
Semua Ketua Panitia Mata Pelajaran & Ketua  Program
Pn. Lim Pei Nee ( Penyelaras PSS)
Pn. Norita Azrina bt Mohd Nawi ( Penyelaras MBMMBI-BM)
Pn. Immie Ellysha Yeoh Siew Im ( Penyelaras MBMMBI-BI)
Pn. Loo Poh Choo ( Penyelaras SPPBS Tahun 1)
Cik Chan Yoke Ling ( Penyelaras SPPBS Tahun 2)
Pn. Teh Hooi Yean ( Penyelaras SPPBS Tahun 3)  
Cik Tan May Ai ( Penyelaras LINUS -PPDTL)
En.Tan Cheng Choon( Penyelaras SUKAN )
En. Lee Shi Wei ( Penyelaras  Sukan MSSPP)
Pn Tan Bee Choo ( Penyelaras SPBT)
Pn. Luah Lean See ( Penyelaras PPSMI Tahun 4 - 6)
Pn. Tan Sock Kim ( Guru B & K )
Pn. Ng Bee Hung ( Guru Data)
Pn.Norhayati Bt Awang (  Ketua PembantuTadbir)
Cik Fazlina Bt Wahab ( PembantuTadbir)
En. Subramaniam A/L Ramayah( Pembantu Am Pejabat)
Fungsi
·         Membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.
·         Melaksana dan menjayakan semua dasar dan program KPM
·         Memastikan segala urusan dan pentadbiran berjalan dengan sempurna, sistematik dan selaras dengan dasar kerajaan.
·         Memastikan semua guru mampu menyedia Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja sebagaimana yang ditetapkan mengikut peraturan.
·         Menyelaraskan segala dasar kurikulum,hal ehwal murid,  kokurikulum sekolah
·         Merancang untuk meluaskan akses pendidikan berkualiti dan berkemampuan.
·         Merancang pengajaran, pengurusan panitia ,pemantauan kemajuan,penyeliaan dan perkembangan staf.
·         Menyediakan mesyuarat  dan menetapkan kursus di sekolah
·         Menetapkan kaedah penyediaan rancangan pelajaran tahunan dan harian
·         Menetapkan jadual waktu persekolahan
·         Menetapkan sistem pengurusan peperiksaan penilaian sekolah
·         Menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan
·         Menentukan panitia mata pelajaran berfungsi dengan berkesan
·         Memastikan pusat sumber diurus dengan sempurna dan dapat membantu program peningkatan akademik.
·         Merancang, melaksana dan menilai aktiviti program peningkatan akademik,kokurikulum dan sahsiah.
·         Menyediakan laporan semua program, aktiviti, pemantauan  
           dan mengambil tindakan susulan


JAWATANKUASA  JADUAL  WAKTU时间表编排委员会
Pengerusi:
NaibPengerusi:Setiausaha:
AJK:

Pn. Tan Hwa Hwa   ( Guru Besar)
Cik Khor Guat Ean ( Penolong Kanan Pentadbiran)
Pn. Ooi Pin Pin       ( PK HEM )
Cik Chia Ai Lay      ( Penyelia KananPetang)
Cik Lim Guik Eng   (PK Kokurikulum)
Pn. Tan Siew Wah
Pn. Chuang Ying Ying
En. Tan Cheng Choon
Cik Tenh Lay Gin
Cik Ong Guat Hoe
Cik Tan May Ai
Pn Wong Foong Ying
Fungsi:
Menyediakan jadual waktu dan melaksanakan mengikut dasar yang ditetapkan
Menetapkan pengagihan tugas-tugas mengajar dan bilangan waktu mengajar
Menyediakan jadual waktu guru ganti

JAWATANKUASA PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN  AWAM – UPSR
政府小六考试
JAWATANKUASA SPPBS-Sistem Pentaksiran dan Penilaian Berasaskan Sekolah
校本评估
JAWATANKUASA SAPS – Sistem Analisa Peperiksaan Sekolah
校内及政府评审委员会/小学标准课程评审委员会

Pengerusi:

Naib Pengerusi:Setiausaha:
Naib S/U:
AJK:
           
Pn. Tan HwaHwa   ( Guru Besar)

Cik Khor Guat Ean ( Penolong Kanan Pentadbiran)
Pn. Ooi Pin Pin       ( PK HEM)
Cik Chia Ai Lay      ( Penyelia Kanan Petang)

Pn. Ng Bee Hung ( Guru Data, SAPS sesi pagi)
Cik Tan May AiGuru LINUS, SAPS sesi petang
Cik Lim Guik Eng   (Penolong Kanan Kokurikulum)
En. Tan Seong Hoot ( Penilaian Dalaman )
Cik Tenh Lay Gin (Pembantu S/U  UPSR)
Pn. Loo Poh Choo  ( Penyelaras SPPBS)
Pn. Khoo Suan Ngo ( Penyelaras KSSR Tahun 1)
Cik Chan Yoke Ling ( Penyelaras KSSR Tahun 2)
Pn Teh Hooi Yean ( Penyelaras KSSR Tahun 3)
Cik Ang Poh Geoh ( Penyelaras LINUS Tahun 1)
Pn Wong Foong Ying (Penyelaras LINUS Tahun 2)
Pn. Lim Pei Nee (Penyelaras LINUS  Tahun 3)
Semua Ketua dan Setiausaha Panitia M/P
Pn.Norhayati Bt Awang (  Ketua PembantuTadbir)
Cik Fazlina Bt Wahab  ( PembantuTadbir)

Fungsi:
 • Merancang dan melaksanakan pentaksiran, penilaian dan peperiksaan di peringkat sekolah.
 • Melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Tahun
Satu, Dua & Tiga.
 • Menjalankan aktiviti penjaminan kualiti: Pementoran, Pemantauan, Penyelarasan dan Pengesanan.
 • Membuat pendaftaran SPPBS ( Tahun Satu 2013) dan mengemaskini pendaftaran SPPBS Tahun 2 & 3 untuk 2013.
 • Mengumpul skor murid dalam SPPBS sepanjang tahun.
 • Mengumpul maklumat yang autentik dan boleh diharap oleh guru secara formatif dan sumatif.
 • Memastikan jadual penentu ujian
 • Menentukan kesahan dan kebolehpercayaan ujian
 • Menganalisis keputusan peperiksaan
 • Memberi maklum balas kepada JKKS
 • Menyediakan bank soalan di peringkat sekolah
 • Cadangan tindakan susulanJAWATANKUASA  PROGRAM  KEMAJUAN DAN PERKEMBANGAN STAF /
LATIHAN  DALAM  PERKHIDMATAN (LDP) 教师培训计划委员会
Pengerusi:
NaibPengerusi:

Setiausaha:
AJK:
Pn. Tan HwaHwa       ( Guru Besar)
Cik Khor Guat Ean ( PenolongKananPentadbiran)
Pn. Ooi Pin Pin       ( PenolongKanan HEM )
Pn. Ng Kim Boi (Guru Penyelaras LDP sekolah)
Cik Chia Ai Lay      ( Penyelia Kanan Petang)
Cik Lim Guik Eng   (Penolong Kanan Kokurikulum)
Semua Ketua Panitia M/P
Pn. Ng Bee Hung ( Guru Data)
Pn. Loo Poh Choo(Guru Penyelaras SPPBS)
Pn. Khoo Suan Ngo (Guru Penyelaras KSSR Tahun 1)
Cik Chan Yoke Ling ( Guru Penyelaras KSSR Tahun 2)
Pn Teh Hooi Yean ( Penyelaras KSSR Tahun 3)
Pn. Norita Azrina bt.Mohd Nawi ( Guru Penyelaras MBMMBI-BM)
Pn. Immie Ellysha Yeoh Siew Im ( Guru Penyelaras MBMMBI-BI)
Pn. Luah Lean See ( Guru Penyelaras ICT PPSMI Thn 4 - 6)
En. Tan Cheng Choon (  Penyelaras ICT/ EcoSmart Class)
Pn. Yong Fui Chean (Pengerusi Kelab Guru)
Pn.Norhayati Bt Awang (  Ketua PembantuTadbir)
Cik Fazlina Bt Wahab  ( PembantuTadbir)

Fungsi
 • Memantapkan LDP dalam bentuk yang melibatkan bidang pengetahuan professional guru, kemahiran professional guru, niali dan amalan professional keguruan.
 • Merancang dan melaksanakan program kemajuan staf.
 • Memberi motivasi, bimbingan dan kaunseling
 • Meningkatkan kecekapan dalam mengurus sumber
 • Membuat penilaian program latihan
 • Menjalankan tindakan susulan
 • Penyediaan dokumentasi
 • Memberi latihan dan pendedahan kepada guru baru dilantik.
 • Menguruskan data latihan guru dengan menggunakan Sistem Pengurusan Latihan Guru (SPLG)

JAWATANKUASA  PUSAT SUMBER SEKOLAH (PSS)  DAN ICT
资料中心及资讯管理委员会
Pengerusi:
NaibPengerusi:Setiausaha:
AJK:
Pn. Tan Hwa  Hwa     ( Guru Besar)
Cik Khor Guat Ean  ( Penolong Kanan Pentadbiran)
Pn. Ooi Pin Pin ( Penolong Kanan HEM )
Cik Lim Guik Eng   (Penolong Kanan Kokurikulum)
Cik Chia Ai Lay      ( Penyelia Kanan  Petang)
Pn. Lim Pei Nee ( Penyelaras PSS)
Semua Ketua Panitia M/P
Semua Ketua  Program
Penyelaras Tahun 1 hingga 6
En. Tan Cheng Choon (  Penyelaras ICT –Ketua)
Cik Tan May Ai ( Penyelaras ICT)
Pn. Ng Bee Hung ( Guru Data)
Pn. Luah Lean See ( Penyelaras  Alatan  PPSMI)
Cik Tenh Lay Gin, Pn Yong Fui Chean   (Perpustakaan) 
Pn. Chuang Ying Ying ,  Pn. Cheng Lay Ting (NILAM)
Pn. Tam Ng Mooi Gnoh , Pn Chan Ai Peng  (BBM)
Pn.Wong Pei Yin  , Cik Loo Ah See( SAL)
Fungsi
 • Merancang dan melaksanakan program peningkatan akademik
 • Mengelas, mengkatalog dan mengurus bahan bantu mengajar
 • Menyedia bahan dan sumber pendidikan bagi keperluan kurikulum dan kokurikulum.
 • Menjalankan aktiviti Kemajuan Staf berkaitan PSS
 • Menanam minat membaca dan mencari ilmu yang berterusan ke arah pembelajaran sepanjang hayat.
 • Menilai keberkesanan PSS dan mengambil tindakan susulan
 • Merancang ICT sekolah dan mengurus kemudahan ICT
 • Menyediakan kemahiran ICT guru dan murid
Membudayakan ICT sekolah


JAWATANKUASA  PENGURUSAN  KEWANGAN  DAN  AKAUN (JPKA)
JAWATANKUASA  PENGURUSAN  PEROLEHAN ASET (JPPA)
财务及资产管理委员会
Pengerusi:
NaibPengerusi:Setiausaha:
Penolong S/U:
AJK:Audit Dalaman Kewangan
Audit Aset:

Pelupusan :     
Pn. Tan Hwa  Hwa  ( Guru Besar)
Cik Khor Guat Ean  ( Penolong Kanan Pentadbiran)
 Pn. Ooi Pin Pin       ( Penolong Kanan Hal Ehwal Murid)
Cik Lim Guik Eng   (Penolong Kanan Kokurikulum)
Cik Chia Ai Lay      ( Penyelia Kanan  Petang)
Pn.Norhayati Bt Awang (  Ketua Pembantu Tadbir)
Cik Fazlina Bt Wahab ( Pembantu Tadbir)
Semua Ketua Panitia M/P
Pn Tan Sock Kim ( Guru B & K)
En. Tan Cheng Choon ( Setiausaha Sukan)
Pn. Yong Fui Chean   ( Kebajikan)
Cik Lim Guik Eng
Cik Chia Ai Lay
En. Tan Cheng Choon
Pn. Luah Lean See
Pn. Tan Bee Choo
Pn. Lim Pei Nee
Fungsi
 • Pengagihan PCG, LPBT dan lain-lain dengan berkesan
 • Menyediakan Bajet dan Perancangan Pembangunan Sekolah
 • Menyediakan laporan prestasi perbelanjaan dan laporan audit
 • Mematuhi Pekeliling Kewangan dan Arahan Perbendaharaan

JAWATANKUASA  PENGURUSAN  KANTIN食堂管理委员会
Penasihat: Pengerusi:
Setiausaha:
AJK:                                       
Pn. Tan Hwa  Hwa   ( Guru Besar)
Pn. Ooi Pin Pin ( Penolong Kanan Hal Ehwal Murid)
Pn. Cheng Lee Ting ( Guru Kantin)
Cik Khor Guat Ean  ( Penolong Kanan Pentadbiran)
Cik Lim Guik Eng   (Penolong Kanan Kokurikulum)
Cik Chia Ai Lay      ( Penyelia Kanan  Petang)
Pn. Luah Lean See   ( Guru Disiplin)
Pn. Yeo Shok Thin ( Guru 3K)
En. Lim Kean Yap ( Pengerusi PIBG)
Pn. Norhayati Bt Awang ( Ketua Pembantu Tadbir)
Fungsi
 • Membantu Guru Besar dalam usaha membuat perancangan, pelaksanaan dan penilaian berkaitan dengan pengurusan kantin
 • Menyampaikan maklum balas dan cadangan daripada pihak murid, guru, staf sokongan, ibu bapa kepada Guru Besar tentang pengurusan kantin.
 • Guru Bertugas dalam usaha menyelia kantin dan bertanggungjawab untuk memastikan kebersihan kemudahan, alat kelengkapan dan kawasan persekitaran kantin.
 • Guru Bertugas memastikan kebersihan, mutu, khasiat dan keselamatan makanan dan minuman yang dijual.
 • Guru Bertugas menyediakan laporan harian kantin
 • Menjalankan pelbagai aktiviti-aktiviti pendidikan dan kempen yang berkaitan dengan kantin.

JAWATANKUASA  POLISI  SEKOLAH   SELAMAT (JKSS)
学校安全计划委员会
Pengerusi :
Naib Pengerusi:
Setiausaha:
AJK:                                       
Pn. Tan Hwa  Hwa   ( Guru Besar)
Pn. Ooi Pin Pin ( Penolong Kanan Hal Ehwal Murid)
Pn Tan Sock Kim ( Guru Bimbingan)
Cik Khor Guat Ean  ( Penolong Kanan Pentadbiran)
Cik Lim Guik Eng   (Penolong Kanan Kokurikulum)
Cik Chia Ai Lay      ( Penyelia Kanan   Petang)
Pn.Luah Lean See  ( Guru Disiplin)
Pn Yeo Shok Thin ( Guru 3K)
Pn. Cheng Lay Ting ( Guru Kantin)
En. Lim Kean Yap ( Pengerusi PIBG)
L/Kopral 94082 En. Mohd Radzi B. Mat Piah ( Pegawai Perhubungan ) – 016-4897630

Fungsi:
 • Menyediakan kod etika dan tanggungjawab semua warga sekolah, komuniti, keluarga.
 • Mempromosi secara aktif kod dan etika kepada semua warga sekolah dan komuniti setempat.
 • Mendidik dan melatih guru, staf sekolah dan ahli komuniti akan prosedur keselamatan yang ada.
 • Menguatkuasakan semua peraturan sekolah dengan bersungguh-sungguh dan tegas.
 • Memastikan wujud kesedaran di kalangan guru dan murid akan isu Sekolah Selamat.
 • Memastikan semua warga sekolah sentiasa selamat semasa perti dan balik sekolah termasuk selamat semasa menjalankan aktiviti kokurikulum dan luar bilik darjah.
 • Melaksana, menilai dan mengkaji semula semua dasar dan prosedur Sekolah Selamat dari semasa ke semasa.
 •  

JAWATANKUASA   DASAR  SATU  MURID  SATU  SUKAN (1M1S)
一个学生一项运动计划委员会
Pengerusi :
NaibPengerusi:
Setiausaha:
AJK:                                       
Pn. Tan Hwa  Hwa   ( Guru Besar)
Cik Lim Guik Eng   (Penolong Kanan Kokurikulum)
En. Tan Cheng Choon ( Setiausaha Sukan)
Cik Ong Guat Hoe  ( Setiausaha Kokurikulum)
Pn. Goh Ewe Tin (Guru Penasihat Kelab Sukan)
En. Lee Shi Wei (Penyelaras Sukan  MSSPP)
Cik Khor Guat Ean  ( Penolong Kanan Pentadbiran)
Pn. Ooi Pin Pin        ( Penolong Kanan Hal Ehwal Murid)
Cik Chia Ai Lay       ( Penyelia Kanan   Petang)
Pn Tan Sock Kim ( Guru B & K)
Pn.Luah Lean See  ( Guru Disiplin)
Semua guru Sukan dan Permainan
Semua guru Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
En. Lim Kean Yap ( Pengerusi PIBG)
L/Kopral 94082 En. Mohd Radzi B. Mat Piah ( P. Perhubungan )

Fungsi:
 • Mengadakan mesyuarat perancangan 1M1S sebelum penggal pertama persekolahan.
 • Menyediakan takwim tahunan dan penjadualan mingguan aktiviti sukan sekolah untuk sepanjang tahun,
 • Mengagihkan tugas guru mengikut sukan yang ditawarkan di sekolah,
 • Mendaftar dan mengagihkan setiap murid mengikut rumah sukan dan kelab sukan,
·         Mewujudkan mekanisme pemantauan pelaksanaan 1M1S
·         Memantau dan memastikan pelaksanaan program pembangunan sukan di peringkat sekolah.
·         Mengurus dan mengawal selia program pertandingan MSSPP.


JAWATANKUASA  PENGURUSAN  ADUAN e- PIDP(Sistem Pelaporan Isu Disiplin dan Pendidikan)投诉委员会
Pengerusi :
NaibPengerusi:

Setiausaha:
AJK:                                       
Pn. Tan Hwa Hwa (Guru Besar)
Cik Khor Guat Ean (Penolong Kanan Pentadbiran)
Pn. Ooi Pin Pin (Penolong Kanan HEM)
Pn. Wong Foong Ying                      
Cik Lim Guik Eng (Penolong Kanan Ko-Kurikulum)
Cik Chia Ai Lay ( Penolong Kanan Petang)
Pn. Tan Sock Kim ( Guru Bimbingan & Kaunseling)
Pn. Luah Lean See (Guru Disiplin)
En. Lim Kean Yap ( Pengerusi PIBG )
En. Lim Swee Hoar ( Setiausaha PIBG)
Fungsi
1.                  Sebagai perantaraan antara ibu bapa, orang awam atau warga sekolah dengan PPDTL mengenai hal-hal aduan.
2.                  Menyelaras, menerima, membuat maklumbalas serta memantau pengurusan aduan dan menghantar laporan kepada PPDTL.
3.                  Bertanggungjawab menerima, mendaftar dan mengeluarkan Surat Akuan Terima Aduan ke atas segala aduan yang diterima dari semua saluran aduan dan lain-lain punca di dalam sekolah.
4.                  Melaporkan aduan-aduan dan cadangan-cadangan yang diterima kepada pengurusan untuk dibincang dan diambil tindakan.
5.                  Bertanggungjawab memastikan aduan-aduan diambil tindakan serta merta oleh pihak berkenaan.
6.                  Pelaksanaan Standard Operating Procedure(SOP) 1:3:7 Pelaporan dan menangani isu disiplin murid
7.                  Perancangan penggunaan e-PIDP (Sistem Pelaporan Isu Disiplin dan Pendidikan)

没有评论:

发表评论