Monday 4 March 2013

JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN 行政管理委员会2015

SJK(C) HAN  CHIANG  TAHUN 2015
韩江小学2015年度行政管理委员会

1
J/K  KURIKULUM SEKOLAH ( JKKS)课程小组委员会

2
J/K  HAL EHWAL MURIDHEM学生事务小组委员会

3
J/K  KOKURIKULUM SEKOLAHKOKU课外活动小组委员会

45
J/K  NKRA(BIDANG KEBERHASILAN UTAMA NEGARA/ NATIONAL KEY RESULT AREA)/ SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI (SBT)
绩效提升/高表现学校委员会

J/K  STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA(SKPM)教育水平标准委员会

6
J/K  KURIKULUM  STANDARD  SEKOLAH  RENDAH( KSSR)小学标准课程委员会

7
J/K  PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 校本评估委员会

8
J/K  MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA MEMPERKUKUHKAN BAHASA  INGGERIS (MBMMBI)强化国语巩固英语委员会

9
J/K  PROGRAM  PENINGKATAN  KURIKULUM & KEMAJUAN PENDIDIKAN   
(PKKP)课程提升计划委员会

10
J/K  DASAR  1 MURID  1 SUKAN (1M1S)一个学生一项运动计划委员会


Pengerusi:

NaibPengerusi:

Setiausaha:

AJK:                                       
Pn. Tan Hwa Hwa   ( Guru Besar)

Cik Khor Guat Ean( Penolong Kanan Pentadbiran)
Pn.Lim Yuet Gnoh  ( Penolong Kanan Hal Ehwal Murid)
                                 (Penolong Kanan Kokurikulum)
                                 (Penolong Kanan Petang)

Pn. Ng Bee Hung (Guru Data ) 

Semua Ketua Panitia Mata Pelajaran & Ketua  Program
Pn. Norita Azrina bt Mohd Nawi  (Ketua PanitiaBahasa Malaysia)
Pn. Tan SiewWah( Ketua Panitia Bahasa Cina)
Pn. Immie EllyshaYeoh Siew Im( Ketua Panitia Bahasa Inggeris)
Pn. Tan Bee Choo( Ketua Panitia Matematik)
Pn. Yong Fui Chean  (KetuaPanitiaSains / DuniaSains&Teknologi)
Pn. Chuang Ying Ying (Ketua Panitia Kajian Tempatan/ Sejarah)
Pn. Luah Lean See ( Ketua Panitia P.Siviks dan Kewarganegaraan)
Pn. Foong Then Ghuek ( Ketua Panitia Pendidikan Moral)
Pn. Ooi Phaik Eng( Ketua Panitia P Seni Visual / Dunia Seni Visual)
Pn. Tan Lay Shuang  (Ketua Panitia Jasmani & Pendidikan Kesihatan)
Cik Tan Cheng Cheng  ( Ketua Panitia Kemahiran Hidup)
Pn. Loh Sin Lin (Ketua Panitia PendidikanMuzik / DuniaMuzik)
Pn. Wong Pei Yin ( Ketua Panitia Reka Bentuk Teknologi/ Teknologi Maklumat dan Komunikasi)
Pn. Lim Pei Nee ( Penyelaras PSS)
Pn. Norita Azrina bt Mohd Nawi ( Penyelaras MBMMBI-BM)
Pn. Immie Ellysha Yeoh Siew Im ( Penyelaras MBMMBI-BI)
Pn. Khoo Suan Ngo ( Penyelaras KSSR Tahun 1)
Cik Chan Yoke Ling ( Penyelaras KSSR Tahun 2)
Cik Chew Huey Inn  ( Penyelaras KSSR Tahun 3)
Cik Tan Cheng Cheng  ( Penyelaras KSSR Tahun 4)
Pn. Tenh Lay Gin ( Penyelaras KSSR Tahun 5)
Cik Tan May Ai ( Penyelaras LINUS –PPDTL/JPN)
Cik Lew See Yong ( Penyelaras LINUS – BI)
En. Koay Yann Jiaw ( Penyelaras SBT)
Cik Tan May Ai (Penyelaras SBT)
Cik Khoo Shieh Nee (Penyelaras SBT)
En.Tan Cheng Choon( Penyelaras SUKAN )
Pn. Tan Lay Shuang  ( Penyelaras  Sukan MSSPP)
Pn Tan Bee Choo ( Penyelaras SPBT)
Pn. Luah Lean See ( Penyelaras PPSMI Tahun  6)
Pn. Tan Sock Kim ( Guru B & K )
Cik Moo Mui Teng ( Guru B & K )
Pn. Ng Bee Hung ( Guru Data)
Pn.Norhayati Bt Awang (  Ketua Pembantu Tadbir)
Cik Fazlina Bt Wahab ( PembantuTadbir)
En. Subramaniam A/L Ramayah( Pembantu Am Pejabat)

Fungsi
·         Membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.
·         Melaksana dan menjayakan semua dasar dan program KPM
·         Memastikan segala urusan dan pentadbiran berjalan dengan sempurna, sistematik dan selaras dengan dasar kerajaan.
·         Memastikan semua guru mampu menyedia Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja sebagaimana yang ditetapkan mengikut peraturan.
·         Menyelaraskan segala dasar kurikulum, hal ehwal murid,  kokurikulum sekolah
·         Merancang untuk meluaskan akses pendidikan berkualiti dan berkemampuan.
·         Merancang pengajaran, pengurusan panitia ,pemantauan kemajuan,penyeliaan dan perkembangan staf.
·         Menyediakan mesyuarat  dan menetapkan kursus di sekolah
·         Menetapkan kaedah penyediaan rancangan pelajaran tahunan dan harian.
·         Menetapkan jadual waktu persekolahan.
·         Menetapkan sistem pengurusan peperiksaan penilaian sekolah
·         Menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan.
·         Menentukan panitia mata pelajaran berfungsi dengan berkesan
·         Memastikan pusat sumber diurus dengan sempurna dan dapat membantu program peningkatan akademik.
·         Merancang, melaksana dan menilai aktiviti program peningkatan akademik,kokurikulum dan sahsiah.
·         Menyediakan laporan semua program, aktiviti, pemantauan  
           dan mengambil tindakan susulan.
 • Memastikan semua aktiviti berkaitan SBT dijalankan dengan lancar dan berjaya mengikut prosedur dan peraturan kewangan.


11.    JAWATANKUASA  JADUAL  WAKTU时间表编排委员会
Pengerusi:

NaibPengerusi:Setiausaha:
AJK:

Pn. Tan HwaHwa  ( Guru Besar)

Cik Khor Guat Ean ( PenolongKananPentadbiran)
Pn. Lim Yuet  Gnoh( PK HEM )
Pn. Tan Siew Wah
Pn. Chuang Ying Ying
En. Tan Cheng Choon
Pn. Ng Bee Hung
Cik Tan May Ai
Cik Chan Yoke Ling
Cik Chew Huey Inn  
Fungsi:
 • Menyediakan jadual waktu dan melaksanakan mengikut dasar yang ditetapkan.
 • Menetapkan pengagihan tugas-tugas mengajar dan bilangan waktu mengajar.
 • Menyediakan jadual waktu guru ganti


12.     JAWATANKUASA PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN  AWAM – UPSR
          政府小六考试委员会

13.     JAWATANKUASA SPPBS-Sistem Pentaksiran dan Penilaian Berasaskan Sekolah
          校本评估委员会

14     JAWATANKUASA SAPS – Sistem Analisa Peperiksaan Sekolah
         校内及政府评审委员会/小学标准课程评审委员会


Pengerusi:
Naib Pengerusi:

Setiausaha:
Naib S/U:
AJK:
           
Pn. Tan Hwa Hwa  ( Guru Besar)
Cik Khor Guat Ean ( Penolong Kanan Pentadbiran)
Pn. Lim Yuet Gnoh ( PK HEM)
Pn. Ng Bee Hung ( Guru Data, SAPS sesi pagi)
Cik Tan May AiGuru LINUS, SAPS sesi petang
En. Tan Seong  Hoot ( Penilaian Dalaman )
Pn. Chuang Ying Ying  (Pembantu S/U  UPSR)
Cik Ang Poh Geok   ( Penyelaras SPPBS)
Pn. Khoo Suan Ngo ( Penyelaras KSSR Tahun 1)
Cik ChanYoke Ling ( Penyelaras KSSR Tahun 2)
Cik Chew Huey Inn  ( Penyelaras KSSR Tahun 3)
Cik Tan Cheng Cheng   ( Penyelaras KSSR Tahun 4)
Pn. Tenh Lay Gin ( Penyelaras KSSR Tahun 5 )  
Cik Tan May Ai ( Penyelaras LINUS –PPDTL/JPN)
Cik Lew See Yong ( Penyelaras LINUS – BI)
Semua Ketua dan Setiausaha Panitia M/P
Pn.Norhayati Bt Awang (  Ketua Pembantu Tadbir)
Cik Fazlina Bt Wahab  ( PembantuTadbir)

Fungsi:

Fungsi:
 • Merancang dan melaksanakan pentaksiran, penilaian dan peperiksaan di peringkat sekolah.
 • Melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Tahun
Satu, Dua , Tiga, Empat dan Lima
 • Menjalankan aktiviti penjaminan kualiti: Pementoran, Pemantauan, Penyelarasan dan Pengesanan.
 • Membuat pendaftaran SPPBS ( Tahun Satu 2015) dan mengemaskini pendaftaran SPPBS Tahun 2 , 3 ,  4 dan 5 untuk 2015.
 • Mengumpul skor murid dalam SPPBS sepanjang tahun.
 • Mengumpul maklumat yang autentik dan boleh diharap oleh guru secara formatif dan sumatif.
 • Memastikan jadual penentu ujian
 • Menentukan kesahan dan kebolehpercayaan ujian
 • Menganalisis keputusan peperiksaan
 • Memberi maklumbalas kepada JKKS
 • Menyediakan bank soalan di peringkat sekolah
 • Membuat post mortem dan cadangan tindakan susulan untuk penambahbaikan prestasi.


15.        JAWATANKUASA  PROGRAM  KEMAJUAN  DAN  PERKEMBANGAN STAF /
             LATIHAN  DALAM  PERKHIDMATAN (LDP)教师培训计划委员会

Pengerusi:

NaibPengerusi:
Setiausaha:
AJK:
Pn. Tan Hwa Hwa      ( Guru Besar)

Cik Khor Guat Ean ( Penolong Kanan Pentadbiran)
Pn. Lim Yuet Gnoh  ( Penolong Kanan HEM )
                                 ( Penyelia KananPetang)
                                 (Penolong Kanan Kokurikulum)

Pn. Ng Kim Boi ( Penyelaras LDP)
Semua Ketua Panitia M/P
Pn. Ng Bee Hung ( Guru Data)
Cik Ang Poh Geok  (Penyelaras SPPBS)
Pn. KhooSuan Ngo (Penyelaras KSSR Tahun 1)
Cik Chan Yoke Ling (Penyelaras KSSR Tahun 2)
Cik Chew Huey Inn  ( Penyelaras KSSR Tahun 3)
Cik Tan Cheng Cheng ( Penyelaras KSSR Tahun 4)
Pn. Tenh Lay Gin ( ( Penyelaras KSSR Tahun 5)
Pn. Norita Azrina bt. Mohd Nawi Penyelaras MBMMBI-BM)
Pn. Immie Ellysha Yeoh Siew Im (Penyelaras MBMMBI-BI)
Pn. Luah Lean See ( Guru Penyelaras ICT PPSMI Thn 6)
En. Tan Cheng Choon (  Penyelaras ICT/ EcoSmart Class-)
Pn. Wong Foong Ying (Penyelaras EcoSmart Class petang)
Cik Chew Huey Inn   (Pengerusi Kelab Guru)
Pn.Norhayati Bt Awang (  Ketua Pembantu Tadbir)
Cik Fazlina Bt Wahab  ( PembantuTadbir)
Fungsi
 • Memantapkan LDP dalam bentuk yang melibatkan bidang pengetahuan professional guru, kemahiran professional guru, niali dan amalan professional keguruan.
 • Merancang dan melaksanakan program kemajuan staf.
 • Memberi motivasi, bimbingan dan kaunseling.
 • Meningkatkan kecekapan dalam mengurus sumber.
 • Membuat penilaian program latihan.
 • Menjalankan tindakan susulan.
 • Penyediaan dokumentasi.
 • Memberi latihan dan pendedahan kepada guru baru dilantik.
 • Menguruskan data latihan guru dengan menggunakan Sistem Pengurusan Latihan Guru (SPLG)

Catatan : Pekeliling Perkhidmatan Bil.6 Tahun 2005 – Dasar latihan Sumber Manusia Sektor Awam: “ Pegawai Perkhidmatan Awam hendaklah mengikuti latihan sekurang-kurangnya tujuh (7) hari setahun.


16.     JAWATANKUASA  PUSAT SUMBER SEKOLAH (PSS)  DAN  ICT
         资料中心及资讯管理委员会
Pengerusi:

NaibPengerusi:Setiausaha:
AJK:
Pn. Tan Hwa  Hwa     ( Guru Besar)

Cik Khor Guat Ean  ( Penolong Kanan Pentadbiran)
Pn. Lim Yuet Gnoh ( Penolong Kanan HEM )
                                 (Penolong Kanan Kokurikulum)
                                 ( Penyelia Kanan  Petang)
Pn. LimPei Nee ( Penyelaras PSS)
Semua Ketua Panitia M/P dan Semua Ketua  Program
Penyelaras Tahun 1 hingga 6
Pn. Ng Bee Hung ( Guru Data)
En. Tan Cheng Choon (  Penyelaras ICT –Ketua)
Cik Tan May Ai ( Penolong Penyelaras ICT  1)
Pn. Wong Foong Ying ( Penolong Penyelaras ICT 2)
Cik Tenh Lay Gin(Perpustakaan) 
Pn. Yong Fui Chean ( Penolong Perpustakaan)
Cik Chan Yoke Ling   ( Ketua Penyelaras KSSR dan PBS)
Pn. Tan Bee Choo ( Penyelaras SPBT)
Pn. Luah Lean See ( Penyelaras  Alatan PPSMI)
Pn. Chuang Ying Ying ,  Pn. Cheng Lay Ting (NILAM)
Pn. Tam Ng Mooi Gnoh , Pn Chan Ai Peng  (BBB)
Pn.Wong Pei Yin  , Pn. Lee Bee Yee ( SAL)
Fungsi
 • Merancang dan melaksanakan program peningkatan akademik
 • Mengelas, mengkatalog dan mengurus bahan bantu mengajar
 • Menyedia bahan dan sumber pendidikan bagi keperluan kurikulum dan kokurikulum.
 • Menjalankan aktiviti Kemajuan Staf berkaitan PSS
 • Menanam minat membaca dan mencari ilmu yang berterusan ke arah pembelajaran sepanjang hayat.
 • Menilai keberkesanan PSS dan mengambil tindakan susulan
 • Merancang ICT sekolah dan mengurus kemudahan ICT
 • Menyediakan kemahiran ICT guru dan murid
Membudayakan ICT sekolah
 • Menjalankan proses peminjaman dan pemulangan buku melalui  sistem komputer17.         JAWATANKUASA  PENGURUSAN  KEWANGAN  DAN  AKAUN (JPKA)
 18.        JAWATANKUASA  PENGURUSAN  PEROLEHAN ASET (JPPA)
             学校财务及资产管理委员会

Pengerusi:

NaibPengerusi:
Setiausaha:

Penolong S/U:
AJK:

Audit Dalaman 

Audit Aset:

Pelupusan :     
Pn. Tan Hwa  Hwa  ( Guru Besar)

Cik Khor Guat Ean  ( Penolong Kanan Pentadbiran)
Pn. Lim Yuet Gnoh  ( Penolong Kanan Hal Ehwal Murid)
                                  (Penolong Kanan Kokurikulum)
                                  ( Penyelia Kanan  Petang)

Pn.Norhayati Bt Awang (  Ketua Pembantu Tadbir)

Cik Fazlina Bt Wahab ( Pembantu Tadbir)
Semua Ketua Panitia M/P
Pn. Norita Azrina bt Mohd Nawi  (Ketua PanitiaBahasa Malaysia)
Pn. Tan SiewWah( Ketua Panitia Bahasa Cina)
Pn. Immie EllyshaYeoh Siew Im( Ketua Panitia Bahasa Inggeris)
Pn. Tan Bee Choo( Ketua Panitia Matematik)
Pn. Yong Fui Chean  (KetuaPanitiaSains / DuniaSains&Teknologi)
Pn. Chuang Ying Ying (Ketua Panitia Kajian Tempatan/ Sejarah)
Pn. Luah Lean See ( Ketua Panitia P.Siviks dan Kewarganegaraan)
Pn. Foong Then Ghuek ( Ketua Panitia Pendidikan Moral)
Pn. Ooi Phaik Eng( Ketua Panitia P Seni Visual / Dunia Seni Visual)
Pn Tan Lay Shuang  (Ketua Panitia Jasmani & Pendidikan Kesihatan)
Cik Tan Cheng Cheng  ( Ketua Panitia Kemahiran Hidup)
Pn. Loh Sin Lin (Ketua Panitia PendidikanMuzik / DuniaMuzik)
Pn. Wong Pei Yin ( Ketua Panitia Reka Bentuk Teknologi/ Teknologi Maklumat dan Komunikasi)
En.KoayYann Jiaw (Penyelaras SBT)
Cik Tan May Ai (Penyelaras SBT)
Cik Khoo Shieh Nee ( Penyelaras SBT)
Pn. Ng Bee Hung ( Guru Data)
Pn. Tan Sock Kim ( Guru Bimbingan dan Kaunseling)
Cik Moo Mui Teng ( Guru Bimbingan dan Kaunseling)
En. Tan Cheng Choon( Setiausaha Sukan)
Pn. Tan Siew Wah  ( Juruaudit Dalaman)
Pn Tan Sock Kim ( Guru B & K)
Pn. Ng Bee Hung ( Guru Data)
En. Tan Cheng Choon
Pn. Luah Lean See
Pn. Tan Bee Choo
Pn. Lim Pei Nee

Fungsi
 • Pengagihan PCG, LPBT dan lain-lain dengan berkesan
 • Menyediakan Bajet dan Perancangan Pembangunan Sekolah
 • Menyediakan laporan prestasi perbelanjaan dan laporan audit
 • Mematuhi Pekeliling Kewangan dan Arahan Perbendaharaan


19.   JAWATANKUASA  PENGURUSAN  KANTIN 食堂管理委员会

Penasihat:

Pengerusi:
Naib Pengerusi:


Setiausaha:
AJK:                                       
Pn. Tan Hwa  Hwa   ( Guru Besar)

Pn. Lim Yuet Gnoh ( Penolong Kanan Hal Ehwal Murid)
Cik Khor Guat Ean  ( Penolong Kanan Pentadbiran)
                                 (Penolong Kanan Kokurikulum)
                                 ( Penyelia Kanan  Petang)
Pn. Yeo Shok Thin (Guru Kantin –Sesi Pagi / Guru 3K)
Pn. Cheng Lee Ting ( Penolong Guru Kantin-Sesi Petang)
Cik Tan Beng Ean    ( Guru Disiplin)
Cik Chan Yoke Ling ( Guru Disiiplin Sesi Petang)
Pn. Ng Bee Hung ( Guru Data)
Pn Tan Sock Kim ( Guru B & K)
Cik Moo Mui Teng ( Guru B & K )
En. Ooi Teong Hoe (Pengerusi PIBG)
Pn. Norhayati Bt Awang ( Ketua Pembantu Tadbir)
Cik Fazlina Bt. Wahab ( Pembantu Tadbir)
Fungsi
 • Membantu Guru Besar dalam usaha membuat perancangan, pelaksanaan dan penilaian berkaitan dengan pengurusan kantin
 • Menyampaikan maklum balas dan cadangan daripada pihak murid, guru, staf sokongan, ibu bapa kepada Guru Besar tentang pengurusan kantin.
 • Guru Bertugas dalam usaha menyelia kantin dan bertanggungjawab untuk memastikan kebersihan kemudahan, alat kelengkapan dan kawasan persekitaran kantin.
 • Guru Bertugas memastikan kebersihan, mutu, khasiat dan keselamatan makanan dan minuman yang dijual.
 • Guru Bertugas menyediakan laporan harian kantin
 • Menjalankan pelbagai aktiviti-aktiviti pendidikan dan kempen yang berkaitan dengan kantin.
 • Memastikan laporan pengurusan kantin disediakan setiap hujung bulan.20.     JAWATANKUASA  POLISI   SEKOLAH   SELAMAT (JKSS)
         学校安全计划委员会

Pengerusi :

NaibPengerusi:
Setiausaha:

AJK:                                       
Pn. Tan Hwa  Hwa   ( Guru Besar)

Pn. Lim Yuet Gnoh ( Penolong Kanan Hal Ehwal Murid)
Pn Tan Sock Kim ( Guru Bimbingan & Kaunseling )
Cik Moo Mui Teng (Guru Bimbingan & Kaunseling)
Cik Khor Guat Ean  ( Penolong Kanan Pentadbiran)
                                 (Penolong Kanan Kokurikulum)
                                 ( Penyelia Kanan Petang)
Cik Tan Beng Ean   ( Guru Disiplin)
Cik Chan Yoke Ling ( Guru Disiplin Sesi Petang)
Pn Yeo Shok Thin ( Guru Kantin / Guru 3K)
Pn. Cheng Lay Ting (Guru Kantin Sesi Petang )
Pn. Ng Bee Hung ( Guru Data)
En. Ooi Teong Hoe (Pengerusi PIBG)
L/Kopral 94082 En. Mohd Radzi B. Mat Piah ( Pegawai Perhubungan ) – 016-4897630
Fungsi:
 • Menyediakan kod etika dan tanggungjawab semua warga sekolah, komuniti, keluarga.
 • Mempromosi secara aktif kod dan etika kepada semua warga sekolah dan komuniti setempat.
 • Mendidik dan melatih guru, staf sekolah dan ahli komuniti akan prosedur keselamatan yang ada.
 • Menguatkuasakan semua peraturan sekolah dengan bersungguh-sungguh dan tegas.
 • Memastikan wujud kesedaran di kalangan guru dan murid akan isu Sekolah Selamat.
 • Memastikan semua warga sekolah sentiasa selamat semasa pergi dan balik sekolah termasuk selamat semasa menjalankan aktiviti kokurikulum dan luar bilik darjah.
 • Melaksana, menilai dan mengkaji semula semua dasar dan prosedur Sekolah Selamat dari semasa ke semasa.
21       JAWATANKUASA   DASAR  SATU  MURID  SATU  SUKAN (1M1S)
            一个学生一项运动计划委员会

Pengerusi :
NaibPengerusi:

Setiausaha:
AJK:                                       
Pn. Tan Hwa  Hwa   ( Guru Besar)
                                (Penolong Kanan Kokurikulum)
En. Tan Cheng Choon ( Setiausaha Sukan)
Pn. Tam Ng Mooi Gnoh  ( Setiausaha Kokurikulum)
Cik Khor Guat Ean  (Penolong Kanan Pentadbiran/ Penyelaras Kelab 
                                  dan Persatuan)
Pn. Lim Yuet Gnoh ( Penolong Kanan Hal Ehwal Murid/Penyelaras
                                  Sukan dan Permainan)
Penyelia Kanan Petang (Penyelaras Pasukan Pakaian  Seragam)
Pn Loo Poh Choo(Guru Penasihat Pasukan Pakaian Seragam)
Pn Tan Siew Wah(Guru Penasihat Kelab dan Persatuan)
Pn. Goh Ewe Tin (Guru Penasihat Kelab Sukan)
Pn. Tan Lay Shuang (Penyelaras Sukan  MSSPP)
Pn Tan Sock Kim ( Guru B & K)
Cik Moo Mui Teng ( Guru B & K)
Cik Tan Beng Ean   ( Guru Disiplin)
Cik Chan Yoke Ling ( Guru Disiplin Sesi Petang )
Semua guru Persatuan, Unit Beruniform , Kelab Sukan dan Permainan
Semua guru Pendidikan Jasmani dan  Pendidikan Kesihatan
En Ooi Teong Hoe (  Pengerusi PIBG)
L/Kopral 94082 En. Mohd Radzi B. Mat Piah
( Pegawai Perhubungan  - 016-4897630)
Fungsi:
 • Mengadakan mesyuarat perancangan 1M1S sebelum penggal pertama persekolahan.
 • Menyediakan takwim tahunan dan penjadualan mingguan aktiviti sukan sekolah untuk sepanjang tahun.
 • Mengagihkan tugas guru mengikut sukan yang ditawarkan di sekolah,
 • Mendaftar dan mengagihkan setiap murid mengikut rumah sukan dan kelab sukan,
·         Mewujudkan mekanisme pemantauan pelaksanaan 1M1S
·         Memantau dan memastikan pelaksanaan program pembangunan sukan di peringkat sekolah.
·         Mengurus dan mengawal selia program pertandingan MSSPP.
·         Menyertai dan memastikan peningkatan pencapaian dalam arena kokurikulum supaya mencapai KPI SBT22.      JAWATANKUASA  PENGURUSAN  ADUAN e- PIDP
           (Sistem Pelaporan Isu Disiplin dan Pendidikan)纪律投诉管理委员会

Pengerusi :

Naib Pengerusi:


Setiausaha:
AJK:                                       
Pn. Tan Hwa Hwa (Guru Besar)

Cik Khor Guat Ean (Penolong Kanan Pentadbiran)
Pn. Lim Yuet Gnoh(Penolong Kanan HEM)

Cik Tan Beng Ean (Guru Disiplin)   
                              (Penolong Kanan KoKurikulum)
Cik Chia Ai Lay ( Penolong Kanan Petang)
Pn. Tan Sock Kim ( Guru Bimbingan & Kaunseling)
Cik Moo Mui Teng (Guru Bimbingan & Kaunseling)
Cik Chan Yoke Ling (Penolong Guru Disiplin)
En. Ooi Teong Hoe (Pengerusi PIBG )
En. Lim Swee Hoar ( Naib Pengerusi PIBG)
En. Lim Yuet Theng  ( Setiausaha PIBG)
Fungsi
1.                  Sebagai perantaraan antara ibu bapa, orang awam atau warga sekolah dengan PPDTL mengenai hal-hal aduan.
2.                  Menyelaras,menerima, membuat maklumbalas serta memantau pengurusan aduan dan menghantar laporan kepada PPDTL.
3.                  Bertanggungjawab menerima, mendaftar dan mengeluarkan Surat Akuan Terima Aduan ke atas segala aduan yang diterima dari semua saluran aduan dan lain-lain punca di dalam sekolah.
4.                  Melaporkan aduan-aduan dan cadangan-cadangan yang diterima kepadapengurusan untuk dibincang dan diambil tindakan.
5.                  Bertanggungjawab memastikan aduan-aduan diambil tindakan serta merta oleh pihak berkenaan.
6.                  Pelaksanaan Standard Operating Procedure(SOP) 1:3:7 Pelaporan dan menangani isu disiplin murid
7.                  Perancangan penggunaan e-PIDP (Sistem Pelaporan Isu Disiplin dan Pendidikan)

23      JAWATANKUASA  PENEMPATAN  MURID    KE  TINGKATAN 1
          中学一年级遴选委员会
Pengerusi :
NaibPengerusi:Setiausaha:
AJK:                                       
Pn. Tan Hwa Hwa (Guru Besar)
Cik Khor Guat Ean (Penolong Kanan Pentadbiran)
Pn. Lim Yuet Gnoh(Penolong Kanan HEM)
                                (Penolong Kanan Ko-Kurikulum)
                                ( Penolong Kanan Petang)
Pn.Norita Azrina bt Mohd Nawi (Ketua Panitia BM)
En. Tan Cheng Choon (Guru BM Tahun 6)
Pn. Tan Sock Kim(Guru BM Tahun 6)
Fungsi
·         Pemilihan murid yang layak masuk ke Tingkatan 1 selepas keputusan UPSR diumumkan.
·         Murid yang tidak mendapat minimum C dalam Bahasa Malaysia perlu melalui Kelas Peralihan.

24JAWATANKUASA  KELAS  PEMULIHAN  BAHASA  MALAYSIA
         国语辅导班委员会

Pengerusi :

Timbalan Pengerusi:

Naib Pengerusi:Setiausaha:
AJK:                                       
Pn. Tan Hwa Hwa (Guru Besar)

Cik Khor Guat Ean (Penolong Kanan Pentadbiran)

Pn. Lim Yuet Gnoh(Penolong Kanan HEM)
                                (Penolong Kanan Ko-Kurikulum)
                                ( Penolong Kanan Petang)

Pn.Norita Azrina bt Mohd Nawi (Ketua Panitia BM)
En. Tan Cheng Choon (Guru BM Tahun 6)
Pn. Tan Sock Kim(Guru BM Tahun 6)
Cik Kek Lay Guat ( Guru Pemulihan )
Pn. Tam Ng Mooi Gnoh
Pn. Tan Lay Shuang

Fungsi
 • Merealisasikan visi dan misi PPM (2013 -2025) serta meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Malaysia dalam UPSR
 • Memastikan setiap murid mahir dan cekap berbahsa dalam Bahasa Malaysia
 • Menyediakan murid dengan kemahiran 3M ( Membaca, Menulis dan Menaakul) sebelum ke sekolah menengah
 • Merapatkan jurang pencapaian murid antara jenis dan lokasi sekolah
 • Menerapkan nilai-nilai murni dalam kalangan murid semasa berkomunikasi.
 • Mengeratkan perpaduan antara kaum dan membina jati diri murid
 • Memartabatkan bahasa kebangsaan
 • Menjalankan Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia awal pagi sebelum kelas bermula ataupun selepas sekolah


No comments:

Post a Comment